Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  Pfeil
Header Pic
Header Pic

ПОРЯДОК розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю Печать
                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                     Голова тендерного

                                                                                                                     комітету КЗ „ДОКДЦ”

                                                                                                           ___________ А.М. Гуленко

 

                                                                                                              „     „ ___________ 2009 р.

 

 

 

                                                                       ПОРЯДОК

  розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №921 (із змінами), наказу Міністерства економіки України від 30.01.2009 р. №65, наказу  Міністерства економіки України від 20.05.2009 р. №470 та визначає процедуру розгляду скарг КЗ”ДОКДЦ”, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

     Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

 

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника безпосередньо у замовника відповідно до цього Порядку.

     У разі коли на день отримання замовником  скарги укладено договір про закупівлю, замовник не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу та Державне казначейство України (обслуговуючий банк) листом у п'ятиденний строк з моменту отримання скарги.

     Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до Положення.

 

3. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

 

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику.

     Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

     Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

     У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

 

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

 

6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;

в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

є) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

ж) вимоги скарги;

з) найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.

 

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

    Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

 

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли було прийнято в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

    Рішення замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

 

9. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, та учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

 

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

 

11. У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк.

     Рішення  замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

 

12. Під час розгляду скарги  замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.

 

13.  Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

      Рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

     У разі звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.

     Про зупинення перебігу строку розгляду скарги  замовник повідомляє листом учасника.

 Замовник поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається учаснику в п'ятиденний строк.

 

14. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.

    При підготовці рішення  замовник має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені під час її розгляду.

 

15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу.

     У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

 

16. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, що впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, замовник має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, розпочати нову процедуру закупівлі.

     Рішення замовника про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим і для учасників.

 

17. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

 

Размещено: 24.12.2009
 
Header Pic
left unten right unten
© 2011 КУ "Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии Днепропетровского областного совета". Все права защищены.